Congressos de la Corona d’Aragó

La contribució financiera de Mallorca al sosteniment de Sardenya: 1366-1381.
Guillem Morro Veny.
La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII), Il regnum Sardinie et Corsicae» nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. XVI Congrès de la Corona d’Aragó. Vol. Secondo, comunicazioni, tomo II, Sassari, 1995, pàgs. 643-656.

La relació entre el poder reial i el poder institucional a la Mallorca de mitjan segle XV.
Guillem Morro Veny.
El poder real de la Corona de Aragón: (siglos XIV-XVI). XV Congrés de la Corona d’Aragó. Jaca, 1996, Vol. 5, pàgs. 225-240.

Política e instituciones en el reino de Mallorca (siglo XV).
José Juan Vidal, Guillem Morro Veny, Pablo Cateura Bennasser.
La Corona d’Aragona ai tempo di Alfonso II el Magnanimo: i modelli politico-instituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, gli influssi sulla società e sul costume. XVI Congrès de la Corona d’Aragó, vol. I, 2001. ISBN: 88-87111-22-7, pàgs. 159-178.

Govern municipal i fiscalitat a Mallorca (1400-1410).
Guillem Morro Veny.
El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, coord. per Salvador Claramunt Rodríguez, Vol. 3, 2003, Barcelona. Poblet. Lleida, 2000. Vol. 3, 2003, ISBN: 84-475-2741-7, pàgs. 629-646.

La Governació del Regne de Mallorca a l’època de Ferran I.
Guillem Morro Veny.
El Compromiso de Caspe (1412): cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón /coord. por Maria Isabel Falcón Pérez, 2013, ISBN 978-84-8380-315-8, pàgs. 341-XIX Congrés de la Corona d’Aragó. Saragosa, Casp, Alcanís, 26-30 juny, 2012. pàgs. 511.